สถาบัน กศน.ภาคกลาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ