โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระบบออนไลน์  

 

แบบทดสอบวัดความรู้ 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระบบออนไลน์ 
เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  
เมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (สามารถทราบผลทันที) 
ท่านจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน กศน.ภาคกลาง ทางอีเมลล์ที่ท่านกรอกลงทะเบียน  

ข้อแนะนำ ผลคะแนนของท่านจะปรากฏในวุฒิบัตรด้วย 
ดังนั้น ควรอ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ เพื่อทบทวนความรู้ก่อนทำแบบทดสอบค่ะ 

คลิก อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้    https://anyflip.com/bookcase/wmbg

คลิก ทำแบบทดสอบความรู้      https://forms.gle/vAmYnqEPm3rB6F5E6