สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ขอเชิญ ข้าราชการและบุคลากร ครู กศน. และผู้สนใจทุกท่าน
พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานชุมชน
หน่วยที่ 1 การศึกษาชุมชน
วิธีการเรียน
1. ศึกษาจากบทเรียน e-book
2. ทำแบบทดสอบ ออนไลน์
เกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนตอบแบบทดสอบถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(12 ข้อ จากข้อสอบ 15 ข้อ)

ลิ้งค เอกสารประกอบการเรียนรู้
http://anyflip.com/bookcase/ubleo/

ลิ้งค์ แบบทดสอบ
https://forms.gle/wfmqn