สถาบัน กศน.ภาคกลาง
ขอเชิญ ข้าราชการและบุคลากร ครู กศน. และผู้สนใจทุกท่าน
พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานชุมชน
หน่วยที่ 5 เทคนิคการติดตามและการประเมินผลการทำงานกับชุมชน

วิธีการเรียน
      1. ศึกษาจากบทเรียน  e-book 
      2. ทำแบบทดสอบ ออนไลน์
เกณฑ์การประเมิน
      ผู้เรียนตอบแบบทดสอบถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     (8 ข้อ จากข้อสอบ  10 ข้อ)

ลิ้งค์  เอกสารประกอบการเรียนรู้     
http://anyflip.com/bookcase/ubleo/

ลิ้งค์ แบบทดสอบ
 https://bit.ly/3eiu18A